Trang chủ Diễn đàn Góp ý vào các văn kiện Đại hội XI của Đảng

Góp ý vào các văn kiện Đại hội XI của Đảng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XI tại đại hội đảng các cấp và lấy ý kiến các đảng viên, Chi bộ Văn phòng Hội Tự Động Hoá Việt Nam đã tổ chức thảo luận và góp ý vào các văn kiện Đại hội XI của Đảng và gửi lên Đảng bộ Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam.

Tạp chí Tự động hoá ngày nay xin được trích đăng một số những ý kiến chính trong mục Diễn đàn kỳ này.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc thảo luận các văn kiện Đại hội Đảng, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nghiêm túc đánh giá đúng thành tựu, ưu điểm, khuyết điểm, trên cơ sở đó đưa ra những góp ý xây dựng đối với những đường lối, chính sách của Đảng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản để phát triển đất nước trong năm năm 2011-2015. Trong quá trình nghiên cứu, thảo luận vấn đề này, các đảng viên chi bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt và vận dụng đúng đắn các quan điểm chỉ đạo, phát huy dân chủ trí tuệ trong thảo luận, bảo đảm sự thống nhất cao về những nội dung góp ý, góp phần hoàn thiện các văn kiện trước thềm Đại hội nhằm góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng phát triển vững mạnh, ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo trong thời kỳ mới.
Trong Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020 và Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI đều khẳng định vai trò quan trọng của việc phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt chú ý đến việc đẩy mạnh có chọn lọc việc nhập công nghệ, mua sáng chế kết hợp công nghệ nội sinh để nhanh chóng đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ của các ngành có lợi thế cạnh tranh, phát triển công nghệ cao, nhất là 4 công nghệ mũi nhọn là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa và công nghệ vật liệu mới. Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ theo hướng Nhà nước đầu tư vào các chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ khu vực và thế giới, xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ của một số lĩnh vực trọng điểm. Đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho khoa học và công nghệ và huy động các thành phần kinh tế tham gia các hoạt động khoa học, công nghệ. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Nâng cao chất lượng và khả năng thương mại của các sản phẩm khoa học và công nghệ; đẩy mạnh việc đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp.

Là những cán bộ Đảng viên đã và đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chúng tôi nhận thấy Đảng và Nhà nước luôn coi trọng sự nghiệp phát triển KH&CN, luôn khẳng định phát triển KH&CN cùng với phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực cho CNH, HĐH đất nước. Trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế, với đường lối đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế, nước ta có cơ hội thuận lợi để tiếp thu tri thức khoa học, công nghệ, các nguồn lực và kinh nghiệm tổ chức quản lý tiên tiến của nước ngoài để nhanh chóng tăng cường năng lực KH&CN quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Quá trình đổi mới đất nước đã tạo ra những tiền đề mới cho sự phát triển KH&CN của nước ta trong thời gian tới. Nền kinh tế nước ta có tốc độ tăng ổn định trong thời gian qua là điều kiện thuận lợi để tăng đầu tư cho phát triển KH&CN, đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ và ứng dụng thành tựu KH&CN trong nền kinh tế, nhất là trước sức ép về cạnh tranh trong điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế.
Chúng tôi cho rằng, trình độ KH&CN của nước ta hiện nay nhìn chung còn thấp so với các nước trên thế giới và trong khu vực, năng lực sáng tạo công nghệ mới còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. KH&CN nước ta đang đứng trước nguy cơ tụt hậu ngày càng xa, trước xu thế phát triển mạnh mẽ của KH&CN và kinh tế tri thức trên thế giới. Vì vậy,  trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020 và Chiến lược phát triển KH&CN cần quan tâm đặc biệt đến sự phát triển của công nghệ tự động hóa. Tự động hoá có vai trò đột biến to lớn làm thay đổi cuộc sống bằng việc tăng nhanh của cải xã hội và cải thiện môi trường sống. Tự động hoá phải là động lực và đòn bẩy cho sự phát triển của cả xã hội, đất nước trong giai đoạn hiện nay chỉ có thể phát triển khi có một nền công nghiệp hiện đại và thiếu tự động hoá sẽ không thể có được một nền công nghiệp như vậy.
Chúng tôi cho rằng trong Chiến lược phát triển KH&CN cần có các giải pháp cụ thể và cơ chế cho việc quản lý KH&CN, phát triển tiềm lực KH&CN cũng như xây dựng và phát triển thị trường KH&CN và đẩy mạnh hội nhập quốc tế về KH&CN. Trong đó, đổi mới cơ chế quản lý KH&CN để khai thác mọi tiềm năng sáng tạo KH&CN và sử dụng có hiệu quả tiềm lực KH&CN hiện có là giải pháp có ý nghĩa đột phá. Trong tiến trình CNH - HĐH, mục tiêu tới 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp, một nước công nghiệp của thế kỷ 21 phải là một nước công nghiệp tiên tiến với thiết bị hiện đại thể hiện đúng ý đồ chiến lược của Đảng là công nghiệp hoá là tất yếu còn hiện đại hoá là kỹ thuật cao, chỉ có như vậy mới hội nhập được với quốc tế về KH&CN.

Trong những năm vừa qua thực hiện các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001- 2010 đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhớ (có năm tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đạt tới con số kỷ lục 8,5%). Song nếu nói kết quả đó là nhờ có sự đóng góp của kết quả hoạt động KHCN thì có thể nói là ngộ nhận vì  thực chất của việc tăng trưởng đó đang chứa những yếu tố kém bền vững. Đó chính là sự đóng góp của KHCN về thực chất còn quá nhỏ bé. Thực tế là GDP quốc gia hiện đang  phụ thuộc vào xuất thô sản phẩm từ tài nguyên của đất nước, phụ thuộc vào hoạt động của các DN có vốn đầu tư nước ngoài. Nói chung sản phẩm của ta chủ yếu là nhận gia công theo thiết kế và đặt hàng của nước ngoài. Đặc biệt là những hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại (thông minh) nhập về để tạo ra hàng hóa chủ lực vẫn bị lệ thuộc vào nước ngoài.  Sản phẩm KHCN phục vụ sản xuất của ta đạt trình độ quốc tế, hoặc khu vực chưa được khẳng định. Nhìn chung, cho đến nay, sau nhiều năm họat động trong kinh tế thị trường thì kết quả của họat động KHCN chưa  xứng với nhịp độ phát triển của đất nước. Chưa huy động được nguồn lực trí tuệ trong nước. Chính  là lý do mà GDP tăng trưởng không bền vững và chất lượng tăng trưởng không cao. Chiến lược phát triển kinh tế chưa thể hiện đặc điểm và thế mạnh của VN (tài nguyên, tiềm năng và con người…) để định hướng phát triển đất nước về lâu dài và làm tiền đề định hướng cho phát triển KHCN. Mục tiêu của phát triển KHCN và mục tiêu phát triển kinh tế không hội tụ, không ràng buộc với nhau.
Những đề xuất về tổng thể Chiến lược KHCN:
A- Lấy mục tiêu phát triển kinh tế xã hội để định hướng cho phát triển KHCN từ đó xây dựng mục tiêu cho phát triển KHCN trong từng ngành , lĩnh vực
1.  Phải coi Khoa học & Công nghệ là cốt lõi để đảm bảo sự tăng trưởng bền vững GDP. Coi hiệu quả phát triển kinh tế là thước đo của phát triển Khoa học & Công nghệ. của Đảng. Phải đặt chỉ tiêu phát triển KHCN dựa theo chỉ tiêu phát triển KT-XH
2. Chọn đúng hướng phát triển đất nước tạo bước nhảy bền vững, thực hiện đi tắt đón đầu. Trong 3 lĩnh vực chính là công nghiệp, nông nghiệp, và con người chúng ta đều phải tiến hành đồng thời nhưng phải có định hướng riêng biệt cho từng lĩnh vực:
a) Phát triển nền sản xuất công nghiệp và dịch vụ phải theo hướng thế giới đang làm song có chọn lọc dựa vào thế và lực hiện có của ta. Tiếp thu và làm chủ sáng tạo (bắt chước họ đã làm dựa trên nền kỹ thuật hiện đại). Thực hiện quá trình chuyển giao, giải mã công nghệ và phát triển công nghệ (có chọn lọc)
b) Phát triển nông nghiệp công nghệ cao chiếm lĩnh thị trường thế giới trong tương lai (thế mạnh của VN), coi phát triển nông nghiệp là hướng đi lâu dài của quốc gia cần phải tăng tốc một cách đặc biệt để hòa nhập với thế giới ở vị thế vươn cao. Đây là hướng cần đầu tư vượt lên có thể dẫn đầu:
c) Phát triển nguồn lực con người - một tiềm năng to lớn của VN làm cơ sở để đẩy nhanh phát triển kinh tế tri thức.Tránh được việc làm bất lợi đã và đang kéo dài hiện nay là xuất lao động thô nhập lao động tinh và tạo điều kiện cho giới trẻ thông minh phát triển. Đây là thế mạnh tiềm năng có thể chủ động phát triển .
B- Lựa chọn sản phẩm chủ lực đạt mục tiêu đi trước đón đầu trong  thực hiện CNH- HĐH
1. Công nghệ Cao đảm bảo kinh tế tăng trưởng bền vững, TĐH là trung tâm phát triển CNC. 
2. Tạo ra sản phẩm công nghệ cao về phần cứng, đặc bịêt là phần mềm điều khiển đó là tạo ra các sản phẩm trí tuệ giúp ta có khả năng làm chủ các hệ thống thiết bị sản xuất tạo ra của cải vật chất cho xã hội và tạo khả năng thực hiện mục tiêu đi trước đón đầu trong lĩnh vực KHCN (hiện nay ngành công nghiệp VN đang lệ thuộc nước ngoài đặc biệt là các hệ điều khiển cao cấp).
3. Đào tạo nhân lực đáp ứng phục vụ công nghệ cao theo ngành có chọn lọc. Khả năng thực hiện rất thuận lợi. 
Tổ chức thực hiện và công tác chỉ đạo
1. Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển KHCN dựa vào chiến lược phát triển KT- XH , xác định mục tiêu rõ ràng, chính xác  không làm cụ thể như vừa qua vừa không đủ vừa khó thực hiện.
2. Các ngành lập chương trình, kế họach để triển khai theo chiến lược chung có chỉ tiêu cụ thể về thời gian và kết quả dự kiến phải đạt được.
3. Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia tập trung các nhà khoa học, các chuyên gia giỏi, nhiều kinh nghiệm để điều khiển và điều chỉnh quá trình thực hiện. Phải có hội đồng học thuật đảm bảo đúng hướng và tính chính xác, trung thực của các công trình khoa học.
4. Đầu tư tập trung tài lực (không dàn trải): Chỉ đạo phối  hợp các ngành công nghệ cao thực hiện một số công trình cốt lõi mang tính quyết định làm nền tảng để thực hiện các nội dung khác của chiến lược. Tạo điều kiện để các ngành, các lĩnh vực kết hợp các lực lượng khoa học ở trong nước và ngoài nước nhằm đạt mục tiêu đề ra. Có chính sách khuyến khích và hỗ trợ mọi sáng tạo của mọi lực lượng xã hội phát huy nội lực cùng thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển KHCN.
5. Nhà nước ban hành chính sách KHCN khuyến khích nhân tài trong nước và ngoài nước, đẩy mạnh hợp tác quốc tế.                                  
Toàn thể Đảng viên chi bộ bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào đường lối và sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam và Chính phủ Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tin tưởng vào những quyết sách hết sức quan trọng về phát triển KH&CN và mong muốn những quyết sách này sẽ là động lực cho sự phát triển KH&CN nói chung, công nghệ tự động hóa nói riêng. Toàn thể Đảng viên chi bộ cũng mong muốn sớm có các chính sách, cơ chế bắt buộc cần thiết để các Hội Khoa học Công nghệ trong đó có Hội Tự động hóa Việt Nam có thể thực hiện được nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội về KH&CN đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Các Đảng viên trong chi bộ với vai trò người Đảng viên và theo cương vị công tác đã và cam kết sẽ đóng góp những ý kiến tâm huyết nhất vào các chính sách cụ thể của Nhà nước liên quan đến việc xây dựng và phát triển KH&CN nói chung và ngành tự động hóa nói riêng.

Số 117 (7/2010)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tìm kiếm

Quảng cáo&Liên kết
  

 

Mới cập nhật