Trang chủ Tin tức & Sự kiện Tin tức & Sự kiện Giao quyền tự chủ cao nhất đối với cơ sở nghiên cứu KH&CN đặc biệt

Giao quyền tự chủ cao nhất đối với cơ sở nghiên cứu KH&CN đặc biệt

Cơ sở nghiên cứu KH&CN đặc biệt được áp dụng cơ chế ưu đãi (viện) là tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập đáp ứng các điều kiện sau: 1- Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến, đa ngành phục vụ các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên; 2- Được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động; 3- Được hỗ trợ các nguồn lực để thành lập trên cơ sở điều ước quốc tế ký kết giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ của một hoặc một số quốc gia là thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD); 4- Được tổ chức và hoạt động theo mô hình của một viện KH&CN tiên tiến của quốc gia ký kết điều ước quốc tế với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định và được chính viện KH&CN tiên tiến đó tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp.

Theo Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế ưu đãi đối với cơ sở nghiên cứu KH&CN đặc biệt, Bộ KH&CN đã đề xuất những quy định về quyền tự chủ về tài chính và tài sản, quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân lực, chính sách ưu đãi về thuế đối với các cơ sở nghiên cứu KH&CN đặc biệt (viện).
Theo dự thảo, viện được quyền xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý tài chính để quản lý các nguồn tài chính của viện, bao gồm các nguồn do ngân sách nhà nước cấp; thu sự nghiệp của viện; hỗ trợ, viện trợ, tài trợ, quà tặng của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và các nguồn tài chính hợp pháp khác của viện.
Viện cũng được quyền quyết định chế độ, tiêu chuẩn, nội dung, định mức chi, bao gồm chi thực hiện các nhiệm vụ KH&CN và chi hoạt động thường xuyên, không phụ thuộc vào chế độ, tiêu chuẩn, nội dung, định mức chi theo quy định hiện hành; Viện quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với việc đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản của viện bằng ngân sách nhà nước; sở hữu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và các tài sản khác hình thành từ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN do viện chủ trì thực hiện có sử dụng ngân sách nhà nước.
 Viện được quyền nhập khẩu công nghệ thuộc danh mục hạn chế hoặc cấm nhập khẩu, thiết bị thuộc danh mục hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
 Về tổ chức bộ máy và nhân lực, theo dự thảo, viện được quyền quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể và quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của các đơn vị trực thuộc, kể cả các đơn vị có tư cách pháp nhân; quyết định số lượng nhân lực của viện; tuyển dụng, bổ nhiệm, trả lương, nâng lương và thực hiện các chế độ đãi ngộ khác đối với các cá nhân làm việc tại Viện, kể cả đối với người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài, trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ và nhu cầu phát triển của viện.
 Viện được quyền cử đi đào tạo, thực tập, làm việc, công tác, tham dự hội nghị hội thảo ở trong nước và nước ngoài đối với các cá nhân làm việc tại viện, kể cả bằng ngân sách nhà nước; quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, miễn nhiệm, cho nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác, khen thưởng, kỷ luật các chức danh từ cấp phó của người đứng đầu viện trở xuống.
Mục tiêu của Dự thảo Nghị quyết là với các quyền tự chủ cao nhất, các viện này sẽ có thể triển khai các nghiên cứu đẳng cấp quốc tế để phát triển công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhân lực kỹ thuật cao cho các doanh nghiệp, phát triển công nghệ nội địa để thay thế công nghệ nhập khẩu, tiến tới sáng tạo các công nghệ nguồn thúc đẩy động lực tăng trưởng của các ngành công nghiệp và kinh tế then chốt trong tương lai. q
(Theo Chinhphu.vn)

Số 162 (8/2014)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tìm kiếm

Quảng cáo&Liên kết